مدرسین

اساتید برجسته آموزشگاه ماساژ آرامش ایرانیان

مدرسین

حامد امری

حامد امری

کارشناس تربیت بدنی، مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه ای، ماسور اماکن ورزشی، موسس آموزشگاه ماساژ آرامش ایرانیان

دکتر علی حسین زاده

دکتر علی حسین زاده

دکتری تربیت بدنی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد